O projekcie

Źródło finansowania projektu:

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPOWM) w Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Liczba szkół uczestniczących w projekcie: 9 szkół (2 ponadgimnazjalne i 7 gimnazjalnych)
Liczba osób uczestniczących w projekcie: 280 uczniów, 8 nauczycieli

Cele i rezultaty projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, oraz wzrost powiązań szkół z lokalnym rynkiem pracy.

Cele  szczegółowe projektu:

 • stworzenie w każdej szkole Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPINKA),
 • zdobycie kwalifikacji szkolnych doradców edukacyjno – zawodowych (studia podyplomowe dla nauczycieli),
 • stworzenie sieci doradców edukacyjno – zawodowych w powiecie pułtuskim,
 • działania promocyjne propagujące wiedzę nt. doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach,

Rezultaty projektu:

 • podniesienie  jakości doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu,
 • opracowanie planu wsparcia zewnętrznego szkół,
 • wzbogacenie wiedzy uczestników o umiejętności potrzebne w przyszłej pracy,
 • nawiązanie kontaktów lub stałej współpracy z potencjalnymi pracodawcami,
 • zachęcenie pracodawców do nawiązywania kontaktów ze szkołami.

Zakres wsparcia:

 • pokrycie kosztu studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego dla 8 nauczycieli
 • wyposażenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w meble, sprzęt elektroniczny oraz materiały dydaktyczne (meble, 2 laptopy wraz z oprogramowaniem, drukarka, multimedialne programy komputerowe, książki, gry edukacyjne, materiały biurowe),
 • organizacja spotkania ogólnodostępnego poświęconego doradztwu edukacyjnemu (1 spotkanie)
 • organizacja spotkań dotyczących intensyfikacji współpracy szkół z pracodawcami, przedstawicielami CECH (2 spotkania w trakcie trwania projektu)
 • powołanie do życia sieci doradców edukacyjno – zawodowych w powiecie (7 spotkań sieciujących w trakcie trwania projektu)
 • warsztaty grupowe dla uczniów z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego ( 180 osób x 4 warsztaty w trakcie trwania projektu)
 • wyposażenie uczniów biorących udział w projekcie w materiały szkoleniowe oraz pakiet narzędzi do planowania indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia,
 • zajęcia indywidualne dla uczniów z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego (min. 20 uczniów z każdej szkoły, 2 spotkania indywidualne ucznia z doradcą edukacyjno – zawodowym),
 • organizacja konkursu z nagrodami z zakresu wiedzy nt. doradztwa edukacyjno – zawodowego (3 nagrody dla uczniów z każdej szkoły),
 • organizacja imprez promujących tematykę doradztwa edukacyjno – zawodowego w każdej szkole pn. Festiwal zawodów i pracodawców,
 • wizyty studyjne dla uczniów i nauczycieli w zakładach pracy i instytucjach rynku pracy,
 • stworzenie platformy internetowej poświęconej doradztwu edukacyjno – zawodowemu w powiecie pułtuskim,
 • opracowanie, wydanie i dystrybucja bezpłatnych publikacji nt. doradztwa edukacyjno – zawodowego, prezentacje szkól oraz lokalnych pracodawców

zmiany w projekcie wprowadzone w roku 2018:

 • dodatkowe konsultacje z zakresu planowania kariery dla dodatkowych uczestników projektu (100 osób x 4 konsultacje)
 • zakup gier cashflow dla wszystkich szkół
 • zajęcia warsztatowe z zakresu postaw przedsiębiorczych

Wartość projektu: 613 650,00 PLN
Kwota dofinansowania: 535 610,00 PLN
Wkład własny: 78 040,00 PLN
Okres realizacji: 01.05.2017-30.04.2019