Gdzie znajdę pomoc

Dla kogo?
Dla uczniów danej placówki i ich rodziców.

Jakie wsparcie możesz otrzymać?
 • pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • określenie Twoich predyspozycji i zainteresowań zawodowych, np. poprzez testy,
 • grupowe zajęcia aktywizujące, które przygotują Cię do świadomego planowania kariery i podjęcia zawodu,
 • informacje o szkołach, które możesz wybrać, o trendach rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 • informacje o targach, podczas których możesz poznać ofertę edukacyjną szkół i uczelni.
Gdzie?
W twojej szkole.
Dla kogo?
Dla uczniów z rejonu danej placówki i ich rodziców.

Jakie wsparcie możesz otrzymać?
 • pomoc w wyborze zawodu i dalszego kształcenia,
 • określenie Twoich predyspozycji i zainteresowań zawodowych, np. poprzez testy,
 • indywidualne porady i konsultacje,
 • warsztaty i wykłady,
 • orzeczenie w sprawie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy indywidualnego nauczania.
Gdzie ?
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk

https://www.ppppultusk.pl/
Dla kogo?
Dla słuchaczy danej placówki.

Jakie wsparcie możesz otrzymać?
 • pomoc w wyborze zawodu i dalszego kształcenia,
 • indywidualne porady edukacyjne i zawodowe,
 • warsztaty aktywizujące, konsultacje grupowe,
 • dostęp do bazy ofert pracy, praktyk i staży zawodowych,
 • informacje o programach edukacyjnych, kursach, projektach,
 • organizacja spotkań z pracodawcami: prezentacja firm, rozmowy rekrutacyjne na terenie placówki.
Gdzie ?
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Matejki 9
07-200 Wyszków

https://www.cku-wyszkow.edu.pl/
Dla kogo?
Dla słuchaczy i uczestników projektów danej placówki.

Jakie wsparcie możesz otrzymać?
 • indywidualne informacje i porady zawodowe jako uzupełnienie usług szkoleniowych,
 • opracowanie indywidualnych planów działania,
 • seminaria i warsztaty służące aktywnemu poszukiwaniu pracy.

Gdzie ?
Zakład Doskonalenia Zawodowego

 ul. Płońska 57a, 06-400 Ciechanów
http://www.zdzciechanow.pl/
Dla kogo?
Dla studentów i absolwentów danej uczelni.

Jakie wsparcie możesz otrzymać?
 • dostęp do bazy ofert pracy, praktyk studenckich i staży,
 • indywidualne doradztwo kariery, w tym badania psychometryczne,
 • konsultacje w zakresie poszukiwania pracy,
 • pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • warsztaty z umiejętności przydatnych na rynku pracy, takich jak: autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy, zarządzanie stresem, komunikacja interpersonalna,
 • informacje o targach pracy, gdzie m.in. poznasz przyszłych pracodawców.
  Gdzie ?

http://www.wsh.edu.pl/palio/html.run?_Instance=wsh-postgres&_PageID=1&_CatID=139&_LangID=1&_CheckSum=660615238
Dla kogo?
Dla młodzieży w wieku 15-25 lat

Jakie wsparcie możesz otrzymać? W Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy otrzymasz wsparcie w pośrednictwie pracy i poradnictwie zawodowym, a w szczególności:
 • w Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej – informacje o rynku pracy i ścieżkach kariery, grupowe spotkania, indywidualne porady zawodowe,
 • w Młodzieżowych Centrach Kariery – doradztwo indywidualne i grupowe, tworzenie postawy przedsiębiorczej poprzez planowanie Twojej kariery zawodowej, badanie preferencji zawodowych, testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • w Młodzieżowych Biurach Pracy – pośrednictwo pracy, dostęp do bazy ofert pracy, informacje o targach pracy, podczas których masz możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i dostęp do ich ogłoszeń,
 • w Punktach Pośrednictwa Pracy – pośrednictwo pracy, szczególnie jeśli to Twoje pierwsze doświadczenia zawodowe.
  Gdzie ?
Hufiec Pracy w Wyszkowie
 1. Białostocka 9
07-200 Wyszków Warsztaty Szkoleniowo - Produkcyjne z siedzibą w Ciechanowie
 1. Niechodzka /14g
06–400 Ciechanów
http://www.mazowiecka.ohp.pl/
Dla kogo?
Dla osób dorosłych: poszukujących pracy, w tym bezrobotnych lub zamierzających się przekwalifikować

Jakie wsparcie możesz otrzymać?
 • w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (wojewódzkie urzędy pracy):
  • wyspecjalizowane usługi w zakresie planowania kariery zawodowej, w tym poradnictwo na odległość,
  • aktualne informacje zawodowe opracowywane wspólnie z biurami karier i powiatowymi urzędami pracy,
 • w Centrach Aktywizacji Zawodowej (powiatowe urzędy pracy):
  • informacje o możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych, o stażach, organizacji robót publicznych, pracach społecznie użytecznych, zatrudnieniu socjalnym, projektach międzynarodowych,
  • porady indywidualne, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  • opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania,
  • aktywizacyjne zajęcia warsztatowe, grupowe,
  • udział w spotkaniach u przedsiębiorców,
 • w Lokalnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych (powiatowe urzędy pracy):
  • pośrednictwo pracy,
  • dostęp do bazy ofert pracy.
  Gdzie ?
Powiatowy Urząd Pracy
Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk
https://pup.pultusk.pl/  
Dla kogo?
Dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionych lub współuzależnionych, dotkniętych patologią, marginalizacją, wykluczeniem lub niedostosowaniem społecznym. Jakie wsparcie możesz otrzymać?
 • poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, zawodowe, prawne,
 • specjalistyczne szkolenia i warsztaty edukacyjne,
 • udział w programach aktywizacji zawodowej.
Gdzie ?

W Urzędzie Miasta lub Gminy.